Roxborough State Park

This photo was taken while taking a hike through Roxbourough State Park in Colorado via 500px http://ift.tt/2ioxWUF