Oleg Novitskiy enters space

Oleg Novitskiy Flight Engineer Russia Bio: http://ift.tt/2eKU2Dx Launched into space November 17, 2016 via NASA